RSS

Những thay đổi trong lời nói trực tiếp và gián tiếp: Đổi thì của câu

12 Mar

Với các bạn học Tiếng Anh nói chung và học TOEIC nói riêng,ngữ pháp luôn luôn là một trong những yếu tố quan trọng để làm nên thành công. Hôm nay Ms Hoa TOEIC sẽ chia sẻ với mọi người một trong những chủ điểm ngữ pháp cơ bản  cần nắm vững đó là : Những thay đổi trong lời nói trực tiếp và gián tiếp: Đổi thì của câu.  Các bạn cùng theo dõi nhé : 

Thì của các động từ trong lời nói gián tiếp thay đổi theo một nguyên tắc chung là lùi về quá khứ (các thì xuống cấp):

Thì trong câu trực tiếp Thì trong câu gián tiếp
– Hiện tại đơn

– Hiện tại tiếp diễn

– Hiện tại hoàn thành

– Hiện tại hoàn thành tiếp diễn

– Quá khứ đơn

– Quá khứ hoàn thành

– Tương lai đơn

– Tương lai tiếp diễn

– Is/ am/ are going to do

– Can/ may/ must do

– Quá khứ đơn

– Quá khứ tiếp diễn

– Quá khứ hoàn thành

– Quá khứ hoàn thành tiếp diễn

– Quá khứ hoàn thành

– Quá khứ hoàn thành (không đổi)

– Tương lai trong quá khứ

– Tương lai tiếp diễn trong quá khứ

– Was/were going to do

– Could/might/had to do

Ví dụ:

– He does…

– He is doing…

– He has done…

– He has been doing…

– He did…

– He was doing…

– He had done…

– He will do…

– He will be doing…

– He will have done…

– He may do…

– He may be doing…

– He can do…

– He can have done…

– He must do/have to do…

– He did…

– He was doing…

– He has done…

– He had been doing…

– He had done…

– He had been doing…

– He had done…

– He would do…

– He would be doing…

– He would have done…

– He might do…

– He might be doing…

– He could do…

– He could have done…

– He had to do…

Trên đây là chia sẻ về Những thay đổi trong lời nói trực tiếp và gián tiếp: Đổi thì của câu.  Chúc các bạnluyện thi TOEIC tốt nhé !

 

Tags: , , ,

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: