RSS

Daily Archives: March 18, 2017

Một số cấu trúc khác của câu Đảo ngữ

Với các bạn học Tiếng Anh nói chung và học TOEIC nói riêng,ngữ pháp luôn luôn là một trong những yếu tố quan trọng để làm nên thành công. Hôm nay Ms Hoa TOEIC sẽ chia sẻ với mọi người một trong những chủ điểm ngữ pháp cơ bản  cần nắm vững đó là : Câu đảo ngữ có chứa trạng từ phủ định:   Các bạn cùng theo dõi nhé :

• In/ Under no circumstances: Dù trong bất cứ hoàn cảnh nào cũng không.

Under no circumstances should you lend him the money.

• On no account: Dù bất cứ lý do gì cũng không

On no accout must this switch be touched.

• Only in this way: Chỉ bằng cách này

Only in this way could the problem be solved

• In no way: Không sao có thể

In no way could I agree with you.

• By no means: Hoàn toàn không

By no means does he intend to criticize your idea.

• Negative …, nor + auxiliary + S + V

He had no money, nor did he know anybody from whom he could borrow.

• Khi một mệnh đề mở đầu bằng các thành ngữ chỉ nơi chốn hoặc trật tự thì động từ chính có thể đảo lên chủ ngữ nhưng tuyệt đối không được sử dụng trợ động từ trong trường hợp này.

Clause of place/ order + main verb + S (no auxiliary)
In front of the museum is a statue.
First came the ambulance, then came the police.
(Thoạt đầu là xe cứu thương chạy đến, tiếp sau là cảnh sát.)

• Khi một ngữ giới từ làm phó từ chỉ địa điểm hoặc phương hướng đứng ở đầu câu, các nội động từ đặt lên trước chủ ngữ nhưng tuyệt đối không được sử dụng trợ động từ trong loại câu này. Nó rất phổ biến trong văn mô tả khi muốn diễn đạt một chủ ngữ không xác định:

Under the tree was lying one of the biggest men I had ever seen.
Directly in front of them stood a great castle.
On the grass sat an enormous frog.
Along the road came a strange procession.

• Tân ngữ mang tính nhấn mạnh cũng có thể đảo lên đầu câu:

Not a single word did he say.

• Các phó từ away ( = off ), down, in, off, out, over, round, up… có thể theo sau là một động từ chuyển động và sau đó là một danh từ làm chủ ngữ:

– Away/down/in/off/out/over/round/up…+ motion verb + noun/noun phrase as a subject.
Away went the runners.
Down fell a dozen of apples…
– Nhưng nếu một đại từ nhân xưng làm chủ ngữ thì động từ phải để sau chủ ngữ:
Away they went.
Round and round it flew.
– Trong tiếng Anh viết (written English) các ngữ giới từ mở đầu bằng các giới từ down, from, in, on, over, out of, round, up… có thể được theo sau ngay bởi động từ chỉ vị trí (crouch, hang, lie, sit, stand…) hoặc các dạng động từ chỉ chuyển động, các động từ như be born/ die/ live và một số dạng động từ khác.
From the rafters hung strings of onions.
In the doorway stood a man with a gun.
On a perch beside him sat a blue parrot.
Over the wall came a shower of stones.
*Chú ý: các ví dụ trên có thể diễn đạt bằng một V-ing mở đầu cho câu và động từ to be đảo lên trên chủ ngữ:
Hanging from the rafters were strings of onion.
Standing in the doorway was a man with a gun.
Sitting on a perch beside him was a blue parrot.

 

Trên đây là chia sẻ về Câu đảo ngữ có chứa trạng từ phủ định:   Chúc các bạnluyện thi TOEIC tốt nhé !

Advertisements
 
Leave a comment

Posted by on March 18, 2017 in Uncategorized

 

Câu đảo ngữ có chứa trạng từ phủ định:

Với các bạn học Tiếng Anh nói chung và học TOEIC nói riêng,ngữ pháp luôn luôn là một trong những yếu tố quan trọng để làm nên thành công. Hôm nay Ms Hoa TOEIC sẽ chia sẻ với mọi người một trong những chủ điểm ngữ pháp cơ bản  cần nắm vững đó là : Câu đảo ngữ có chứa trạng từ phủ định:   Các bạn cùng theo dõi nhé :

 

Nhìn chung, câu đảo ngữ thường được dùng để nhấn mạnh tính đặc biệt của một sự kiện nào đó và thường được mở đầu bằng một phủ định từ.

  • Nhóm từ: never (không bao giờ), rarely (hiếm khi), seldom (hiếm khi).
Câu đảo ngữ chứa những trạng từ này thường được dùng với động từ ở dạng hoàn thành hay động từ khuyết thiếu và có thể chứa so sánh hơn.
Ví dụ:

Never have I been more insulted!
(Chưa bao giờ tôi bị lăng mạ hơn thế).
Never in her life had she experienced this exhilarating emotion.
Seldom has he seen anything stranger.
(Hiếm khi anh ấy nhìn thấy một cái gì kì lạ hơn thế).
Seldom have I seen him looking so miserable.
  • Nhóm từ: hardly (hầu như không), barely (chỉ vừa đủ, vừa vặn), no sooner (vừa mới), or scarcely (chỉ mới, vừa vặn).
Câu đảo ngữ chứa trạng ngữ này thường được dùng để diễn đạt một chuỗi các sự kiện xảy ra trong quá khứ.
Ví dụ:

Scarcely had I got out of bed when the doorbell rang.
(Hiếm khi chuông cửa reo mà tôi thức dậy).
No sooner had he finished dinner than she walked in the door.
(Khi anh ấy vừa mới ăn tối xong thì chị ta bước vào cửa).

Trên đây là chia sẻ về Câu đảo ngữ có chứa trạng từ phủ định:   Chúc các bạnluyện thi TOEIC tốt nhé !

 
Leave a comment

Posted by on March 18, 2017 in Uncategorized

 

Đảo ngữ để nhấn mạnh câu trong tiếng Anh: Đảo bộ phận (phần 3)

Với các bạn học Tiếng Anh nói chung và học TOEIC nói riêng,ngữ pháp luôn luôn là một trong những yếu tố quan trọng để làm nên thành công. Hôm nay Ms Hoa TOEIC sẽ chia sẻ với mọi người một trong những chủ điểm ngữ pháp cơ bản  cần nắm vững đó là : Đảo ngữ để nhấn mạnh câu trong tiếng Anh: Đảo bộ phận.  Các bạn cùng theo dõi nhé :

7.Cách nói lặp lại ý ,dùng “so, nor, neither”

He has finished his work, so have I.

You can’t do it, nor can I.

Note :

– nếu chủ ngữ là giống nhau , phía sau diễn tả ý “đúng thế” “đúng là như vậy” thì không đảo .

It is fine today, so it is.

– Phía trước phức tạp : Các chủ ngữ khác nhau – Có hai câu trở lên – vừa có khẳng định vừa có phủ định thì dùng cách nói sau :so it is/was with sb.//It is /was the same with sb//The same goes for sb .

Her mother is a doctor and works in the People’s Hospital. So it is with mine.

8 .Câu chúc mở đầu bằng “may” 

May you have a good journey!

May you succeed!

9.Câu mở đầu bằng “so/such…that” chỉ mức độ .

So loudly did he speak that all of us could hear him clearly.

So angry was he that he couldn’t speak.

Such a noise was there that I couldn’t work

 

Trên đây là chia sẻ về Đảo ngữ để nhấn mạnh câu trong tiếng Anh: Đảo bộ phận.  Chúc các bạnluyện thi TOEIC tốt nhé !

 
Leave a comment

Posted by on March 18, 2017 in Uncategorized

 

Đảo ngữ để nhấn mạnh câu trong tiếng Anh: Đảo bộ phận (phần 2)

Với các bạn học Tiếng Anh nói chung và học TOEIC nói riêng,ngữ pháp luôn luôn là một trong những yếu tố quan trọng để làm nên thành công. Hôm nay Ms Hoa TOEIC sẽ chia sẻ với mọi người một trong những chủ điểm ngữ pháp cơ bản  cần nắm vững đó là : Đảo ngữ để nhấn mạnh câu trong tiếng Anh: Đảo bộ phận.  Các bạn cùng theo dõi nhé :

4 .Nhóm câu mở đầu bằng các từ và cụm từ sau “often, always, once, many a time ,now and then, every other day 

Often do I tell her about my life here.

Many a time has he helped me with my experiment.

5. Câu mở đầu bằng “0nly” và bộ phận trạng ngữ mà nó kết hợp .

Only in this way, can you learn English well.

Note :“0nly”ở đầu câu ,nhưng nó bổ nghĩa cho chủ ngữ hoặc tân ngữ thì không đảo .

Only the teachers are allowed to use the room.

Only him we could find in the room just now.

6. Trong câu hỏi . 

What did the two cheats pretend to be doing?

What do you think the two cheats pretended to be doing?(chú ý)

What makes you so angry? (chú ý)

Trên đây là chia sẻ về Đảo ngữ để nhấn mạnh câu trong tiếng Anh: Đảo bộ phận.  Chúc các bạnluyện thi TOEIC tốt nhé !

 
Leave a comment

Posted by on March 18, 2017 in Uncategorized

 

Đảo ngữ để nhấn mạnh câu trong tiếng Anh: Đảo bộ phận (phần 1)

Với các bạn học Tiếng Anh nói chung và học TOEIC nói riêng,ngữ pháp luôn luôn là một trong những yếu tố quan trọng để làm nên thành công. Hôm nay Ms Hoa TOEIC sẽ chia sẻ với mọi người một trong những chủ điểm ngữ pháp cơ bản  cần nắm vững đó là : Đảo ngữ để nhấn mạnh câu trong tiếng Anh: Đảo bộ phận.  Các bạn cùng theo dõi nhé :

 

1.Trong câu có các mệnh đề với “as, though, no matter how, however” . Thường đưa : n/adj./verb/adv lên trước .

Child as he is, she knows a great deal.

Youngest as he is , he studies best in our class.

However tired he is, he continues to work.

Again as he tired, he failed.

Hard as he works, he makes little progress.

Try as he does, she will never pass it.

Search as they would, they could find no sign.

Much as he likes the girl, he quarrels with her sometimes.

Young though he is, he has won the Nobel Prize.

2.Trong câu điều kiện lược “if ” đưa “were, had, should” lên đầu câu .

Were you a fish, the cat would eat you.

Had your father known this, he would have given you advice.

3.Câu mở đầu bằng các từ ngữ sau “ not, never, hardly, not only…but also, neither…nor, seldom, little, rarely, scarcely, nowhere, by no means,in no time, hardly/ scarcely….when, no sooner…than, not until,”

Never have I met him.

Hardly did I think it possible.

Not until midnight, did it stop raining.

Not until she took off the glasses did I recognize her

Scarcely had I got home, when it began to rain.

No sooner had he left home than it began to rain.

Not only does he like, but also he learns it well.

Not only I but also she likes English .

Neither has he called on her, nor will he do so.

Trên đây là chia sẻ về Đảo ngữ để nhấn mạnh câu trong tiếng Anh: Đảo bộ phận.  Chúc các bạnluyện thi TOEIC tốt nhé !

 
Leave a comment

Posted by on March 18, 2017 in Uncategorized

 

Đảo ngữ để nhấn mạnh câu trong tiếng Anh: Đảo toàn bộ

Với các bạn học Tiếng Anh nói chung và học TOEIC nói riêng,ngữ pháp luôn luôn là một trong những yếu tố quan trọng để làm nên thành công. Hôm nay Ms Hoa TOEIC sẽ chia sẻ với mọi người một trong những chủ điểm ngữ pháp cơ bản  cần nắm vững đó là : Đảo ngữ để nhấn mạnh câu trong tiếng Anh: Đảo toàn bộ.  Các bạn cùng theo dõi nhé : 

1.Trong câu với “There be …….”, “be” có lúc có thể đổi thành “ live , lie, stand” với ý chỉ trạng thái .

There is a boat in the river.

There stands a temple on the top of the hill.

2.Dùng trong các câu mở đầu bằng các phó từ “here, there, now, then, in, out, down, up, back, over ,away, off”.Trường hợp này chủ ngữ là đại từ thì không đảo .

Now comes my turn.

Here is a letter for you.

Then followed three days of heavy rain.

In came the teacher, and the lesson began.

Off went the horses.

Up went the arrow into the air.

Away they went.

3.Kết cấu giới từ chỉ nơi chốn đưa lên đầu câu để nhấn mạnh .

In the front of the lecture hall sat the speaker.

On the ground lay an old sick goat, which had gone into the cave to die.

4.Dùng trong câu nhấn mạnh bổ ngữ . Bổ ngữ đưa lên trước không chỉ để nhấn mạnh mà còn làm cho cấu trúc câu cân đối hơn .

Such was the story he told me.

Gone are the days when we had nothing to eat.

5.Dùng trong câu có dẫn lời nói trực tiếp .

“ You have made great progress this term.” said our teacher.

“Mr.Crossett,”said my father,”will you permit an old pupil to shake hands with you?”

“Why didn’t you join us!” asked our monitor .

Trên đây là chia sẻ về Đảo ngữ để nhấn mạnh câu trong tiếng Anh: Đảo toàn bộ .  Chúc các bạnluyện thi TOEIC tốt nhé !

 
Leave a comment

Posted by on March 18, 2017 in Uncategorized

 

Động từ với tân ngữ trực tiếp và tân ngữ gián tiếp.

Với các bạn học Tiếng Anh nói chung và học TOEIC nói riêng,ngữ pháp luôn luôn là một trong những yếu tố quan trọng để làm nên thành công. Hôm nay Ms Hoa TOEIC sẽ chia sẻ với mọi người một trong những chủ điểm ngữ pháp cơ bản  cần nắm vững đó là : Động từ với tân ngữ trực tiếp và tân ngữ gián tiếp..  Các bạn cùng theo dõi nhé : 

  • Trong tiếng Anh có những loại động từ (trong bảng sau)có 2 tân ngữ và đồng thời cũng có 2 cách dùng.

 

Bring

build

buy

cut

draw

feed

tell

find

get

give

hand

leave

lend

write

make

offer

owe

paint

pass

pay

 

promiss

read

sell

send

show

teach

 

– Cách dùng gián tiếp đặt tân ngữ trực tiếp  sau động từ rồi đến giới từ for, to và tân ngữ gián tiếp (công thức sau.)

 

                                                                  for

Subject + verb + tân ngữ trực tiếp +                 + tân ngữ gián tiếp

                                                                  to

 

– Cách dùng trực  tiếp đặt tân ngữ gián tiếp ngay sau động từ và sau đó đến tân ngữ trực tiếp, giới từ tofor mất đi, công thức sau:

 

 

Subject + verb + tân ngữ gián tiếp +  tân ngữ gián tiếp

 

 

– Nếu cả 2 tân ngữ đều là đại từ nhân xưng thì không được dùng công thức trực tiếp (tức là công thức thứ nhất được sử dụng).

Ví dụ:

Correct : They gave it to us.

Incorrect: They gave us it.

– Động từ to introduceto mention không bao giờ  được dùng công thức trực tiếp mà phải dùng công thức gián tiếp.

To introduce sb/smth to sb

to mention smth to sb

Trên đây là chia sẻ về Động từ với tân ngữ trực tiếp và tân ngữ gián tiếp..  Chúc các bạnluyện thi TOEIC tốt nhé !

 

Tags: , , ,