RSS

[TỪ VỰNG CHỦ ĐỀ KỸ NĂNG MỀM]

19 May
 • Comprehensive view /,kɔmpri’hensiv vju:/ cái nhìn toàn diện
  – Consensus building /kən’sensəs ‘bildiɳ/ xây dựng được sự đồng lòng
  – Creative skill /kri:’eitiv skil/ kỹ năng sáng tạo
  – Effective communication /’ifektiv kə,mju:ni’keiʃn/ giao tiếp hiệu quả
  – Flexibility or adaptability /flexibility ɔ: ə,dæptə’biliti/ linh hoạt hay dễ thích nghi
  – Hard working /hɑ:d ‘wə:kiɳ/ làm việc chăm chỉ
  – Insipring and motivating others /in’spaiəriɳ ænd ‘moutiveiting ʌðəs/ truyền cảm hứng và thúc đẩy người khác
  – Learn from the critics /lə:n frɔm ðə ‘kritiks/ học hỏi từ lời phê bình
  – Optimistic attitude /,ɔpti’mistik ‘ætitju:d/ thái độ lạc quan
  – Patience /’peiʃəns/ sự kiên nhẫn
  – Promote yourself /promote jɔ:’self/ thúc đẩy chính mình
  – Self – confident /self ‘kɔnfidənt/ tự tin
  – Teamwork skill /ti:m wə:k skil/ kỹ năng làm việc theo nhóm
  – Versatile and prioritize work /’və:sətail ænd prioritaiz wə:k/ linh hoạt và biết ưu tiên công việc
 • Tham khảo thêm:
  test toeic online free
  luyen thi toeic
  on thi TOEIC
Advertisements
 
Leave a comment

Posted by on May 19, 2017 in Uncategorized

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: