RSS

Monthly Archives: December 2017

Cách sử dụng thành ngữ would rather ( phần 2)

Với các bạn học Tiếng Anh nói chung và học TOEIC nói riêng,ngữ pháp luôn luôn là một trong những yếu tố quan trọng để làm nên thành công. Hôm nay Ms Hoa TOEIC sẽ chia sẻ với mọi người một trong những chủ điểm ngữ pháp cơ bản  cần nắm vững đó là : Cách sử dụng thành ngữ would rather ( phần 2). Các bạn cùng theo dõi nhé:

2 LOẠI CÂU CÓ HAI CHỦ NGỮ

Loại câu này dùng would rather that (ước gì, mong gì) và dùng trong một số trường hợp sau:

2.1 Câu cầu khiến ở hiện tại: (Câu hiện tại giả định)
Là loại câu người thứ nhất muốn người thứ hai làm việc gì (nhưng làm hay không còn phụ thuộc vào người thứ hai).Trong trường hợp này động từ ở vế hai để ở dạng nguyên mẫu V1.

S1 + would rather that + S2 + V1 + O

I would rather that you call me tomorrow.
He would rather that I not takethis train.

2.2 Câu giả định đối lập với thực tế ở hiện tại
Động từ sau chủ ngữ hai sẽ chia ở simple past, to be phải chia là were ở tất cả các ngôi.

S1 + would rather that + S2 + V2 + O

Henry would rather that his girlfriend worked in the same department as he does.
(His girlfriend does not work in the same department)
Jane would rather that it were winter now. (Infact, it is not winter now)
Henry would rather that his girlfriend didn’t work in the same department as he does.

2.3 Câu giả định trái ngược với thực tế ở quá khứ
Động từ sau chủ ngữ hai sẽ chia ở dạng past perfect. Nếu muốn thành lập thể phủ định dùng hadn’t + V3.

S1 + would rather that + S2 + V3

Bob would rather that Jill had gone to class yesterday.
(Jill did not go to class yesterday)
Bill would rather that his wife hadn’t divorced him.

Trên đây là chia sẻ về Cách sử dụng thành ngữ would rather ( phần 2). Chúc các bạn luyện thi TOEIC tốt  nhé!

 
Leave a comment

Posted by on December 28, 2017 in Uncategorized

 

Cách sử dụng thành ngữ would rather ( phần 1)

Với các bạn học Tiếng Anh nói chung và học TOEIC nói riêng,ngữ pháp luôn luôn là một trong những yếu tố quan trọng để làm nên thành công. Hôm nay Ms Hoa TOEIC sẽ chia sẻ với mọi người một trong những chủ điểm ngữ pháp cơ bản  cần nắm vững đó là : Cách sử dụng thành ngữ would rather ( phần 1). Các bạn cùng theo dõi nhé:

Cách sử dụng would rather phụ thuộc vào số lượng chủ ngữ của câu cũng như thì của câu.

1 LOẠI CÂU CÓ MỘT CHỦ NGỮ

Loại câu này dùng would rather … (than) là loại câu diễn tả sự mong muốn hay ước muốn của một người và chia làm 2 thời:

Thìhiện tại:Sau would rather là nguyên thể. Nếu muốn thành lập thể phủ định đặt not trước nguyên thể và bỏ to.

S + would rather + V1

Jim would rather go to class tomorrow than today.
Jim would rather not go to class tomorrow.

Thì quá khứ:
Động từ sau would rather phải là have + P2, nếu muốn thành lập thể phủ định đặt not trước have.

S + would rather + have + V3

Jim would rather have gone to class yesterday than today.
Jim would rather not have gone to the class yesterday.

Trên đây là chia sẻ về Cách sử dụng thành ngữ would rather ( phần 1). Chúc các bạn luyện thi TOEIC tốt  nhé!

 
Leave a comment

Posted by on December 28, 2017 in Uncategorized

 

Cách sử dụng Used to, to be/get used to

Với các bạn học Tiếng Anh nói chung và học TOEIC nói riêng,ngữ pháp luôn luôn là một trong những yếu tố quan trọng để làm nên thành công. Hôm nay Ms Hoa TOEIC sẽ chia sẻ với mọi người một trong những chủ điểm ngữ pháp cơ bản  cần nắm vững đó là : Cách sử dụng Used to, to be/get used to. Các bạn cùng theo dõi nhé:

 • Used to + Verb: Thường hay đã từng. Chỉ một thói quen, một hành động thường xuyên xảy ra trong quá khứ.

When David was young, he used to swim once a day. (past time habit)

Nghi vấn: Did + S + used to + Verb = Used + S + to + V.

Phủ định: S + didn’t + used to + Verb = S + used not to + V.

 • To be/ to get used to + V-ing/ Noun: Trở nên quen với.

He is used to swimming every day.

He got used to American food

*Lưu ý: Used to + V có thể thay bằng would nhưng ít khi vì dễ nhầm lẫn.

Trên đây là chia sẻ về Cách sử dụng Used to, to be/get used to. Chúc các bạn luyện thi TOEIC tốt  nhé!

 
Leave a comment

Posted by on December 27, 2017 in Uncategorized

 

Cách sử dụng thành ngữ as if, as though (chừng như là, như thể là)

Với các bạn học Tiếng Anh nói chung và học TOEIC nói riêng,ngữ pháp luôn luôn là một trong những yếu tố quan trọng để làm nên thành công. Hôm nay Ms Hoa TOEIC sẽ chia sẻ với mọi người một trong những chủ điểm ngữ pháp cơ bản  cần nắm vững đó là : Cách sử dụng thành ngữ as if, as though (chừng như là, như thể là). Các bạn cùng theo dõi nhé:

Mệnh đề đằng sau hai thành ngữ này thường xuyên ở dạng điều kiện không thể thực hiện được. Điều kiện này chia làm 2 thì:

 • Thì hiện tại: nếu động từ ở mệnh đề trước chia ở thì hiện tại đơn giản thì động từ ở mệnh đề sau chia ở quá khứ đơn giản. To be phải chia là were ở tất cả các ngôi.

The old lady dresses as if it were winter even in the summer. (It is not winter)

 • Thì quá khứ: Nếu động từ ở mệnh đề trước chia ở quá khứ đơn giản thì động từ ở mệnh đề sau chia ở quá khứ hoàn thành.

Jeff looked as though he had seen a ghost. (He didn’t see a ghost)

Lưu ý: Mệnh đề sau as if, as though không phải lúc nào cũng tuân theo qui luật trên. Nếu điều kiện trong câu là có thật hoặc theo quan niệm của người nói, người viết là có thật thì hai công thức trên không được sử dụng. Động từ ở mệnh đề sau diễn biến bình thường theo mối quan hệ với động từ ở mệnh đề chính.

He looks as if he has finished the test.

Trên đây là chia sẻ về Cách sử dụng thành ngữ as if, as though (chừng như là, như thể là). Chúc các bạn luyện thi TOEIC tốt  nhé!

 
Leave a comment

Posted by on December 27, 2017 in Uncategorized

 

Cách sử dụng to Hope, to Wish.

Với các bạn học Tiếng Anh nói chung và học TOEIC nói riêng,ngữ pháp luôn luôn là một trong những yếu tố quan trọng để làm nên thành công. Hôm nay Ms Hoa TOEIC sẽ chia sẻ với mọi người một trong những chủ điểm ngữ pháp cơ bản  cần nắm vững đó là : Cách sử dụng to Hope, to Wish.. Các bạn cùng theo dõi nhé:

Hai động từ này tuy cùng nghĩa nhưng khác nhau về cách sử dụng và bản chất ngữ pháp.

 • Động từ của mệnh đề sau hope (hi vọng rằng) sẽ diễn biến bình thường theo thì gian của chính mệnh đề đó.
 • Động từ ở mệnh đề sau wish bắt buộc phải ở dạng điều kiện không thể thực hiện được. Điều kiện đó chia làm 3 thì:
 1. Điều kiện không có thật ở tương lai

Động từ ở mệnh đề sau wish sẽ có dạng would/could + Verb hoặc were + [verb + ing].

We wish that you could come to the party tonight. (You can’t come)

  1. Điều kiện không thể thực hiện được ở hiện tại

Động từ ở mệnh đề sau wish sẽ chia ở Simple pastto be phải chia là were ở tất cả các ngôi.

I wish that I had enough time to finish my homework.

  1. Điều kiện không thể thực hiện được ở quá khứ

Động từ ở mệnh đề sau wish sẽ chia ở Past perfect hoặc could have + P2.

wish that I had washed the clothes yesterday.

She wishes that she could have been there.

*Lưu ý 1: Động từ ở mệnh đề sau wish chỉ có thể bị ảnh hưởng của wish là bắt buộc phải ở dạng điều kiện không thể thực hiện được nhưng điều kiện ấy ở thì nào lại phụ thuộc vào chính thì gian của bản thân mệnh đề chứ không phụ thuộc vào thì của wish.

She wishes that she could have gone earlier yesterday.(Past)

He wished that he would come to visit me next week.(Future)

The photographer wished we stood clother than we are standing now. (Present).

*Lưu ý 2: Cần phân biệt wish (ước gì/ mong gì) với wish mang nghĩa “chúc”trong mẫu câu: to wish sb smt

I wish you a happy birthday.

*Lưu ý 3: và wish mang nghĩa “muốn”: To wish to do smt (Muốn làm gì)

To wish smb to do smt (Muốn ai làm gì)

 1. Why do you wish to see the manager
 2. I wish to make a complaint.
 3. The government does not wish Dr.Jekyll Hyde to accept a professorship at a foreign university.
 • Wish (lịch sự/ trang trọng nhất) = would like (lịch sự) = want (thân mật)

Trên đây là chia sẻ về Cách sử dụng to Hope, to Wish.. Chúc các bạn luyện thi TOEIC tốt  nhé!

 
Leave a comment

Posted by on December 26, 2017 in Uncategorized

 

Một số cách dùng thêm của if (Phần 3)

Với các bạn học Tiếng Anh nói chung và học TOEIC nói riêng,ngữ pháp luôn luôn là một trong những yếu tố quan trọng để làm nên thành công. Hôm nay Ms Hoa TOEIC sẽ chia sẻ với mọi người một trong những chủ điểm ngữ pháp cơ bản  cần nắm vững đó là : Một số cách dùng thêm của if (Phần 3). Các bạn cùng theo dõi nhé:

  1. If + preposition + noun/verb… (subject + be bị lược bỏ)

If in doubt, ask for help (=If you are in doubt)

If about to go on a long journey, try to have a good nights sleep

(= If you are about to go on… )

  1. If dùng khá phổ biến với một số từ như “any/anything/ever/not” diễn đạt phủ định

 1. There is little if any good evidence for flying saucers.

(=There is little evidence if ther is any at all, for flying saucers)

(Có rất ít bằng chứng về đĩa bay, nếu quả là có một chút)

 

 1. I’m not angry. If anything, I feel a little surprised.

(Tôi không giận dữ gì đâu. Mà trái lại tôi cảm thấy hơi ngạc nhiên)

 • Thành ngữ này còn diễn đạt ý kiến ướm thử: Nếu có…
 1. I’d say he was more like a father, if anything

(Tôi xin nói rằng ông ấy còn hơn cả một người cha, nếu có thể nói thế.)

 1. He seldom if ever travel abroad.

(Anh ta chả mấy khi đi ra nước ngoài)

 1. Usually, if not always, we write “cannot” as one word

(Thông thường, nhưng không phải là luôn luôn… )

  1. If + Adjective = although (cho dù là)

 • Nghĩa không mạnh bằng although – Dùng để diễn đạt quan điểm riêng hoặc vấn đề gì đó không quan trọng.
 1. His style, if simple, is pleasant to read.

(Văn phong của ông ta, cho dù là đơn giản, thì đọc cũng thú)

 1. The profits, if little lower than last year’s, are still extremely wealthy

(Lợi nhuận, cho dù là có thấp hơn năm qua một chút, thì vẫn là rất lớn.)

 • Cấu trúc này có thể thay bằng may…, but
 1. His style may be simple, but it is pleasant to read.

Trên đây là chia sẻ về Một số cách dùng thêm của if (Phần 3). Chúc các bạn luyện thi TOEIC tốt  nhé!

 
Leave a comment

Posted by on December 26, 2017 in Uncategorized

 

Một số cách dùng thêm của if (Phần 2)

Với các bạn học Tiếng Anh nói chung và học TOEIC nói riêng,ngữ pháp luôn luôn là một trong những yếu tố quan trọng để làm nên thành công. Hôm nay Ms Hoa TOEIC sẽ chia sẻ với mọi người một trong những chủ điểm ngữ pháp cơ bản  cần nắm vững đó là : Một số cách dùng thêm của if (Phần 2). Các bạn cùng theo dõi nhé:

  1. If it + to be + not + for: Nếu không vì, nếu không nhờ vào.

 • Thì hiện tại:

If it wasn’t/weren’t for the children, that couple wouldn’t have any thing to talk about.

(Nếu không vì những đứa con thì vợ chồng nhà ấy chả có chuyện gì mà nói)

Thì quá khứ:
If it hadn’t been for your help, I don’t know what we would have done.

(Nếu không nhờ vào sự giúp đỡ của anh thì tôi cũng không biết là chúng tôi sẽ làm gì đây)

 

  1. “Not” đôi khi được thêm vào những động từ sau “if” để bày tỏ sự nghi ngờ, không chắc chắn. (Có nên … Hay không …)

I wonder if we shouldn’t ask the doctor to look at Mary.

  1. It would… if + subject + would… (sẽ là… nếu – không được dùng trong văn viết)

Ex: It would be better if they would tell every body in advance.

(Sẽ là tốt hơn nếu họ kể cho mọi người từ trước)

Ex: How would we feel if this would happen to our family.

(Ta sẽ cảm thấy thế nào nếu điều này xảy ra đối với gia đình chúng ta.)

 

  1. If… ‘d have… ‘have: Dùng trong văn nói, không dùng trong văn viết, diễn đạt điều kiện không thể xảy ra ở quá khứ

If I’d have known, I’d have told you.

If she’d have recognized him it would have been funny.

Trên đây là chia sẻ về Một số cách dùng thêm của if (Phần 2). Chúc các bạn luyện thi TOEIC tốt  nhé!

 
Leave a comment

Posted by on December 25, 2017 in Uncategorized

 

Một số cách dùng thêm của if (Phần 1)

Với các bạn học Tiếng Anh nói chung và học TOEIC nói riêng,ngữ pháp luôn luôn là một trong những yếu tố quan trọng để làm nên thành công. Hôm nay Ms Hoa TOEIC sẽ chia sẻ với mọi người một trong những chủ điểm ngữ pháp cơ bản  cần nắm vững đó là : Một số cách dùng thêm của if (Phần 1). Các bạn cùng theo dõi nhé

If… then: Nếu… thì

 1. If she can’t come to us, then we will have to go and see her.

  If dùng trong dạng câu không phải câu điều kiện: Động từ ở các mệnh đề diễn biến bình thường theo thì gian của chính nó.

 1. If you want to learn a musical instrument, you have to practice.

 2. If you did not do much maths at school, you will find economics difficult to understand.

 3. If that was Marry, why didn’t she stop and say hello.

  If… should = If… happen to… = If… should happen to… diễn đạt sự không chắc chắn (Xem thêm phần sử dụng should trong một số trường hợp cụ thể)

  If you should happen to pass a supermarket, perhaps you could get some eggs. (Ngộ nhỡ mà anh có tình cờ ghé qua chợ có lẽ mua cho em ít trứng)

   1. If.. was/were to…

  • Diễn đạt điều kiện không có thật hoặc tưởng tượng ở tương lai.
  1. If the boss was/were to come in now (= if the boss came in now), we would be in real trouble.
  2. What would we do if I was/were to lose my job.
  • Hoặc có thể diễn đạt một ý lịch sự khi đưa ra đề nghị
  1. If you were to move your chair a bit, we could all sit down.

  (Nếu anh vui lòng dịch ghế của anh ra một chút thì chúng ta có thể cùng ngồi được)

  • Note: Cấu trúc này tuyệt đối không được dùng với các động từ tĩnh hoặc chỉ trạng thái tư duy
  1. Correct: If I knew her name, I would tell you.

  Incorrect:If I was/were to know…

Trên đây là chia sẻ về Một số cách dùng thêm của if (Phần 1). Chúc các bạn luyện thi TOEIC tốt  nhé!

 
Leave a comment

Posted by on December 24, 2017 in Uncategorized

 

Cách sử dụng các động từ will, would, could, should sau if

Với các bạn học Tiếng Anh nói chung và học TOEIC nói riêng,ngữ pháp luôn luôn là một trong những yếu tố quan trọng để làm nên thành công. Hôm nay Ms Hoa TOEIC sẽ chia sẻ với mọi người một trong những chủ điểm ngữ pháp cơ bản  cần nắm vững đó là : Cách sử dụng các động từ will, would, could, should sau if. Các bạn cùng theo dõi nhé :

Thông thường các động từ này không được sử dụng với if trong câu điều kiện, tuy nhiên vẫn có ngoại lệ.

 • If you will/would : Nếu ….. vui lòng. Thường được dùng trong các yêu cầu lịch sự. Would lịch sự hơn will.

If you will/would wait for a moment, I will go and see if Mr Conner is here.

 • If + Subject + Will/Would : Nếu ….. chịu. Để diễn đạt ý tự nguyện.

If he will listen to me, I can help him.

Will còn được dùng theo mẫu câu này để diễn đạt sự ngoan cố: Nếu ….. nhất định, Nếu ….. cứ.

If you will turn on the music loudly late the night, no wonder why your neighbours complain.

 • If you could: Xin vui lòng. Diễn đạt lịch sự 1 yêu cầu mà người nói cho rằng người kia sẽ đồng ý như là một lẽ đương nhiên.

If you could open your book, please.

 • If + Subject + should + ….. + imperative (mệnh lệnh thức): Ví phỏng như. Diễn đạt một tình huống dù có thể xảy ra được song rất khó.

If you should find any dificulty in using that TV, please call me this number.

Trong một số trường hợp người ta bỏ if đi và đảo should lên trên chủ ngữ (Should you find)

Trên đây là chia sẻ về Cách sử dụng các động từ will, would, could, should sau if. Chúc các bạn luyện thi TOEIC tốt  nhé!

 
Leave a comment

Posted by on December 22, 2017 in Uncategorized

 

Câu điều kiện trong tiếng Anh

Với các bạn học Tiếng Anh nói chung và học TOEIC nói riêng,ngữ pháp luôn luôn là một trong những yếu tố quan trọng để làm nên thành công. Hôm nay Ms Hoa TOEIC sẽ chia sẻ với mọi người một trong những chủ điểm ngữ pháp cơ bản  cần nắm vững đó là : Câu điều kiện trong tiếng Anh. Các bạn cùng theo dõi nhé :

  1. Điều kiện có thể thực hiện được ở hiện tại

If + S + simple present – S + will (can, shall, may) + Verb in simple form.

If he tries much more, he will improve his English.

  1. Điều kiện không thể thực hiện được ở hiện tại

If + S + simple past – S + would (could, should, might) + Verb in simple form

If I had enough money now, I would buy this house .

Động từ to be phải chia là were ở tất cả các ngôi.

If I were you, I wouldn’t do such a thing.

Trong một số trường hợp, người ta bỏ if đi và đảo were lên trên chủ ngữ (were I you … lỗi cơ bản).

Trên đây là chia sẻ về Câu điều kiện trong tiếng Anh . Chúc các bạn luyện thi TOEIC tốt  nhé!

 
Leave a comment

Posted by on December 21, 2017 in Uncategorized