RSS

Daily Archives: December 8, 2017

Cách sử dụng các động từ bán khiếm khuyết: Dare

Với các bạn học Tiếng Anh nói chung và học TOEIC nói riêng,ngữ pháp luôn luôn là một trong những yếu tố quan trọng để làm nên thành công. Hôm nay Ms Hoa TOEIC sẽ chia sẻ với mọi người một trong những chủ điểm ngữ pháp cơ bản  cần nắm vững đó là : Past Perfect and Past Perfect Progressive . Các bạn cùng theo dõi nhé :

  1. Dare

   1. 1) Khi dùng với nghĩa là “dám”

 • Không dùng ở thể khẳng định, chỉ dùng ở thể nghi vấn và phủ định. Nó có thể dùng với trợ động từ to do hoặc với chính bản thân nó. Động từ sau nó về mặt lý thuyết là có to nhưng trên thực tế thường bỏ.

Did they dare (to) do such a thing = Dared they do such a thing

He didn’t dare (to) say anything = He dared not say anything.

 • Dare không được dùng ở thể khẳng định ngoại trừ thành ngữ I dare say/ I daresay với 2 nghĩa sau:
 • Tôi cho rằng: I dare say there will be a restaurant car at the end of the train
 • Tôi thừa nhận là: I daresay you are right.
 • How dare/ dared + S + Verb in simple form: Sao … dám (tỏ sự giận giữ)

How dared you open my letter: Sao mày dám mở thư của tao.

   1. 2) Dare dùng như một ngoại động từ

 • Mang nghĩa “thách thức”:

Dare sb to do smt: Thách ai làm gì

They dare the boy to swim across the river in such a cold weather.

Trên đây là chia sẻ về Past Perfect and Past Perfect ProgressiveChúc các bạn luyện thi TOEIC tốt  nhé!

 
Leave a comment

Posted by on December 8, 2017 in Uncategorized

 

Cách sử dụng các động từ bán khiếm khuyết : Need ( phần 2)

Với các bạn học Tiếng Anh nói chung và học TOEIC nói riêng,ngữ pháp luôn luôn là một trong những yếu tố quan trọng để làm nên thành công. Hôm nay Ms Hoa TOEIC sẽ chia sẻ với mọi người một trong những chủ điểm ngữ pháp cơ bản  cần nắm vững đó là : Cách sử dụng các động từ bán khiếm khuyết : Need ( phần 2). Các bạn cùng theo dõi nhé :

   1. 2) Need được sử dụng như một động từ khiếm khuyết

 • Luôn ở dạng hiện tại.
 • Ngôi thứ ba số ít không có “s” tận cùng
 • Chỉ dùng ở thể nghi vấn và phủ định
 • Không dùng với trợ động từ to do.
 • Sau need phải là một động từ bỏ “to”

We needn’t reserve seats – there will be plenty of rooms.

Need I fill out the form ?

 • Dùng sau các từ như if/ whether/ only/ scarcely/ hardly/ no one

I wonder if I need fill out the form

This is the only form you need fill out.

 • Needn’t + have + P2 : Lẽ ra không cần phải

You needn’t have come so early – only waste your time.

Lưu ý: Needn’t = không cần phải trong khi mustn’t = không được phép.

Trên đây là chia sẻ về Cách sử dụng các động từ bán khiếm khuyết : Need ( phần 2)Chúc các bạn luyện thi TOEIC tốt  nhé!

 
Leave a comment

Posted by on December 8, 2017 in Uncategorized