RSS

Daily Archives: December 26, 2017

Cách sử dụng to Hope, to Wish.

Với các bạn học Tiếng Anh nói chung và học TOEIC nói riêng,ngữ pháp luôn luôn là một trong những yếu tố quan trọng để làm nên thành công. Hôm nay Ms Hoa TOEIC sẽ chia sẻ với mọi người một trong những chủ điểm ngữ pháp cơ bản  cần nắm vững đó là : Cách sử dụng to Hope, to Wish.. Các bạn cùng theo dõi nhé:

Hai động từ này tuy cùng nghĩa nhưng khác nhau về cách sử dụng và bản chất ngữ pháp.

 • Động từ của mệnh đề sau hope (hi vọng rằng) sẽ diễn biến bình thường theo thì gian của chính mệnh đề đó.
 • Động từ ở mệnh đề sau wish bắt buộc phải ở dạng điều kiện không thể thực hiện được. Điều kiện đó chia làm 3 thì:
 1. Điều kiện không có thật ở tương lai

Động từ ở mệnh đề sau wish sẽ có dạng would/could + Verb hoặc were + [verb + ing].

We wish that you could come to the party tonight. (You can’t come)

  1. Điều kiện không thể thực hiện được ở hiện tại

Động từ ở mệnh đề sau wish sẽ chia ở Simple pastto be phải chia là were ở tất cả các ngôi.

I wish that I had enough time to finish my homework.

  1. Điều kiện không thể thực hiện được ở quá khứ

Động từ ở mệnh đề sau wish sẽ chia ở Past perfect hoặc could have + P2.

wish that I had washed the clothes yesterday.

She wishes that she could have been there.

*Lưu ý 1: Động từ ở mệnh đề sau wish chỉ có thể bị ảnh hưởng của wish là bắt buộc phải ở dạng điều kiện không thể thực hiện được nhưng điều kiện ấy ở thì nào lại phụ thuộc vào chính thì gian của bản thân mệnh đề chứ không phụ thuộc vào thì của wish.

She wishes that she could have gone earlier yesterday.(Past)

He wished that he would come to visit me next week.(Future)

The photographer wished we stood clother than we are standing now. (Present).

*Lưu ý 2: Cần phân biệt wish (ước gì/ mong gì) với wish mang nghĩa “chúc”trong mẫu câu: to wish sb smt

I wish you a happy birthday.

*Lưu ý 3: và wish mang nghĩa “muốn”: To wish to do smt (Muốn làm gì)

To wish smb to do smt (Muốn ai làm gì)

 1. Why do you wish to see the manager
 2. I wish to make a complaint.
 3. The government does not wish Dr.Jekyll Hyde to accept a professorship at a foreign university.
 • Wish (lịch sự/ trang trọng nhất) = would like (lịch sự) = want (thân mật)

Trên đây là chia sẻ về Cách sử dụng to Hope, to Wish.. Chúc các bạn luyện thi TOEIC tốt  nhé!

 
Leave a comment

Posted by on December 26, 2017 in Uncategorized

 

Một số cách dùng thêm của if (Phần 3)

Với các bạn học Tiếng Anh nói chung và học TOEIC nói riêng,ngữ pháp luôn luôn là một trong những yếu tố quan trọng để làm nên thành công. Hôm nay Ms Hoa TOEIC sẽ chia sẻ với mọi người một trong những chủ điểm ngữ pháp cơ bản  cần nắm vững đó là : Một số cách dùng thêm của if (Phần 3). Các bạn cùng theo dõi nhé:

  1. If + preposition + noun/verb… (subject + be bị lược bỏ)

If in doubt, ask for help (=If you are in doubt)

If about to go on a long journey, try to have a good nights sleep

(= If you are about to go on… )

  1. If dùng khá phổ biến với một số từ như “any/anything/ever/not” diễn đạt phủ định

 1. There is little if any good evidence for flying saucers.

(=There is little evidence if ther is any at all, for flying saucers)

(Có rất ít bằng chứng về đĩa bay, nếu quả là có một chút)

 

 1. I’m not angry. If anything, I feel a little surprised.

(Tôi không giận dữ gì đâu. Mà trái lại tôi cảm thấy hơi ngạc nhiên)

 • Thành ngữ này còn diễn đạt ý kiến ướm thử: Nếu có…
 1. I’d say he was more like a father, if anything

(Tôi xin nói rằng ông ấy còn hơn cả một người cha, nếu có thể nói thế.)

 1. He seldom if ever travel abroad.

(Anh ta chả mấy khi đi ra nước ngoài)

 1. Usually, if not always, we write “cannot” as one word

(Thông thường, nhưng không phải là luôn luôn… )

  1. If + Adjective = although (cho dù là)

 • Nghĩa không mạnh bằng although – Dùng để diễn đạt quan điểm riêng hoặc vấn đề gì đó không quan trọng.
 1. His style, if simple, is pleasant to read.

(Văn phong của ông ta, cho dù là đơn giản, thì đọc cũng thú)

 1. The profits, if little lower than last year’s, are still extremely wealthy

(Lợi nhuận, cho dù là có thấp hơn năm qua một chút, thì vẫn là rất lớn.)

 • Cấu trúc này có thể thay bằng may…, but
 1. His style may be simple, but it is pleasant to read.

Trên đây là chia sẻ về Một số cách dùng thêm của if (Phần 3). Chúc các bạn luyện thi TOEIC tốt  nhé!

 
Leave a comment

Posted by on December 26, 2017 in Uncategorized