RSS

Monthly Archives: December 2017

Một số cách dùng thêm của if (Phần 1)

Với các bạn học Tiếng Anh nói chung và học TOEIC nói riêng,ngữ pháp luôn luôn là một trong những yếu tố quan trọng để làm nên thành công. Hôm nay Ms Hoa TOEIC sẽ chia sẻ với mọi người một trong những chủ điểm ngữ pháp cơ bản  cần nắm vững đó là : Một số cách dùng thêm của if (Phần 1). Các bạn cùng theo dõi nhé

If… then: Nếu… thì

 1. If she can’t come to us, then we will have to go and see her.

  If dùng trong dạng câu không phải câu điều kiện: Động từ ở các mệnh đề diễn biến bình thường theo thì gian của chính nó.

 1. If you want to learn a musical instrument, you have to practice.

 2. If you did not do much maths at school, you will find economics difficult to understand.

 3. If that was Marry, why didn’t she stop and say hello.

  If… should = If… happen to… = If… should happen to… diễn đạt sự không chắc chắn (Xem thêm phần sử dụng should trong một số trường hợp cụ thể)

  If you should happen to pass a supermarket, perhaps you could get some eggs. (Ngộ nhỡ mà anh có tình cờ ghé qua chợ có lẽ mua cho em ít trứng)

   1. If.. was/were to…

  • Diễn đạt điều kiện không có thật hoặc tưởng tượng ở tương lai.
  1. If the boss was/were to come in now (= if the boss came in now), we would be in real trouble.
  2. What would we do if I was/were to lose my job.
  • Hoặc có thể diễn đạt một ý lịch sự khi đưa ra đề nghị
  1. If you were to move your chair a bit, we could all sit down.

  (Nếu anh vui lòng dịch ghế của anh ra một chút thì chúng ta có thể cùng ngồi được)

  • Note: Cấu trúc này tuyệt đối không được dùng với các động từ tĩnh hoặc chỉ trạng thái tư duy
  1. Correct: If I knew her name, I would tell you.

  Incorrect:If I was/were to know…

Trên đây là chia sẻ về Một số cách dùng thêm của if (Phần 1). Chúc các bạn luyện thi TOEIC tốt  nhé!

Advertisements
 
Leave a comment

Posted by on December 24, 2017 in Uncategorized

 

Cách sử dụng các động từ will, would, could, should sau if

Với các bạn học Tiếng Anh nói chung và học TOEIC nói riêng,ngữ pháp luôn luôn là một trong những yếu tố quan trọng để làm nên thành công. Hôm nay Ms Hoa TOEIC sẽ chia sẻ với mọi người một trong những chủ điểm ngữ pháp cơ bản  cần nắm vững đó là : Cách sử dụng các động từ will, would, could, should sau if. Các bạn cùng theo dõi nhé :

Thông thường các động từ này không được sử dụng với if trong câu điều kiện, tuy nhiên vẫn có ngoại lệ.

 • If you will/would : Nếu ….. vui lòng. Thường được dùng trong các yêu cầu lịch sự. Would lịch sự hơn will.

If you will/would wait for a moment, I will go and see if Mr Conner is here.

 • If + Subject + Will/Would : Nếu ….. chịu. Để diễn đạt ý tự nguyện.

If he will listen to me, I can help him.

Will còn được dùng theo mẫu câu này để diễn đạt sự ngoan cố: Nếu ….. nhất định, Nếu ….. cứ.

If you will turn on the music loudly late the night, no wonder why your neighbours complain.

 • If you could: Xin vui lòng. Diễn đạt lịch sự 1 yêu cầu mà người nói cho rằng người kia sẽ đồng ý như là một lẽ đương nhiên.

If you could open your book, please.

 • If + Subject + should + ….. + imperative (mệnh lệnh thức): Ví phỏng như. Diễn đạt một tình huống dù có thể xảy ra được song rất khó.

If you should find any dificulty in using that TV, please call me this number.

Trong một số trường hợp người ta bỏ if đi và đảo should lên trên chủ ngữ (Should you find)

Trên đây là chia sẻ về Cách sử dụng các động từ will, would, could, should sau if. Chúc các bạn luyện thi TOEIC tốt  nhé!

 
Leave a comment

Posted by on December 22, 2017 in Uncategorized

 

Câu điều kiện trong tiếng Anh

Với các bạn học Tiếng Anh nói chung và học TOEIC nói riêng,ngữ pháp luôn luôn là một trong những yếu tố quan trọng để làm nên thành công. Hôm nay Ms Hoa TOEIC sẽ chia sẻ với mọi người một trong những chủ điểm ngữ pháp cơ bản  cần nắm vững đó là : Câu điều kiện trong tiếng Anh. Các bạn cùng theo dõi nhé :

  1. Điều kiện có thể thực hiện được ở hiện tại

If + S + simple present – S + will (can, shall, may) + Verb in simple form.

If he tries much more, he will improve his English.

  1. Điều kiện không thể thực hiện được ở hiện tại

If + S + simple past – S + would (could, should, might) + Verb in simple form

If I had enough money now, I would buy this house .

Động từ to be phải chia là were ở tất cả các ngôi.

If I were you, I wouldn’t do such a thing.

Trong một số trường hợp, người ta bỏ if đi và đảo were lên trên chủ ngữ (were I you … lỗi cơ bản).

Trên đây là chia sẻ về Câu điều kiện trong tiếng Anh . Chúc các bạn luyện thi TOEIC tốt  nhé!

 
Leave a comment

Posted by on December 21, 2017 in Uncategorized

 

Cách sử dụng động từ khiếm khuyết (Modal verb) trong tiếng anh ( phần 4)

Với các bạn học Tiếng Anh nói chung và học TOEIC nói riêng,ngữ pháp luôn luôn là một trong những yếu tố quan trọng để làm nên thành công. Hôm nay Ms Hoa TOEIC sẽ chia sẻ với mọi người một trong những chủ điểm ngữ pháp cơ bản  cần nắm vững đó là : Cách sử dụng động từ khiếm khuyết (Modal verb) trong tiếng anh ( phần 4). Các bạn cùng theo dõi nhé :

Động từ khiếm khuyến (Modal verbs) là gì?Modal verb là những động từ khiếm khuyết bao gồm: will, would, can, could, may, might, shall, should và must. Những động từ khiếm khuyến này có thể dùng chung cho tất cả các ngôi và không chia theo thì. Các động từ theo sau động từ khiếm khuyết này được giữ khuyên thể.

7. MAY / MIGHT:

a. Dùng để diễn tả một điều gì đó có khả năng xảy ra hoặc có thể là thật ở hiện tại hoặc tương lai. (Trong trường hợp này MIGHT không phải là quá khứ của từ MAY)

Example:
– It may/might be my brother. (Đó có thể là chị tôi)
– I may/might buy new laptop next month. (Có thể tháng sau tôi sẽ mua một chiếc laptop mới).

** Khi dùng để dự đoán về khả năng một điều gì đó có thể xảy ra thì MAY hàm ý cơ hội xảy lơn hơn và chắc chắn hơn MIGHT.

b. Sử dụng trong lời xin phép với lối nói trang trọng

Example:
– May I go out? (Thưa cô cho em ra ngoài. Câu này chuyên sử dụng khi bạn muốn ra ngoài trong giờ học:D)
– May I open the door? (Tôi có thể mở cánh cửa được không?)
– I wonder if I might have a little more salad. (Liệu tôi có thể dùng thêm một ít salad không?)

c. MAY / MIGHT + BE + VEB-ing: Dùng để diễn đạt một điều gì đó đang xảy ra.

Example:
– They may/might be singing karaoke at home.

d. MAY / MIGHT + BEEN + VERB (past participle): Dùng để diễn đạt một điều gì đó có thể xảy ra trong quá khứ hoặc xảy ra trước một thời điểm trong tương lai.

Example:
– By the end of this week, I might have finished my homework.

e. MIGHT + HAVE + VERB (past participle): được sử dụng để nói về điều gì đó đã có thể xảy ra nhưng lại không xảy ra.

Example:
– It’s ten o’clock. They might have arrived now.

8. NEEDN’T : được dùng để diễn đạt sự không cần thiết ở hiện tại và tương lai.

Example:
– We needn’t have hurried. We got there far too early.
– You needn’t have worried. You can do it.

Trên đây là chia sẻ về Cách sử dụng động từ khiếm khuyết (Modal verb) trong tiếng anh ( phần 4)Chúc các bạn luyện thi TOEIC tốt  nhé!

 
Leave a comment

Posted by on December 20, 2017 in Uncategorized

 

Cách sử dụng động từ khiếm khuyết (Modal verb) trong tiếng anh ( phần 3)

Với các bạn học Tiếng Anh nói chung và học TOEIC nói riêng,ngữ pháp luôn luôn là một trong những yếu tố quan trọng để làm nên thành công. Hôm nay Ms Hoa TOEIC sẽ chia sẻ với mọi người một trong những chủ điểm ngữ pháp cơ bản  cần nắm vững đó là : Cách sử dụng động từ khiếm khuyết (Modal verb) trong tiếng anh ( phần 3). Các bạn cùng theo dõi nhé :

Động từ khiếm khuyến (Modal verbs) là gì?Modal verb là những động từ khiếm khuyết bao gồm: will, would, can, could, may, might, shall, should và must. Những động từ khiếm khuyến này có thể dùng chung cho tất cả các ngôi và không chia theo thì. Các động từ theo sau động từ khiếm khuyết này được giữ khuyên thể.

5. COULD HAVE + PP : có thể đã / có lẽ đã… để diễn tả sự việc có thể xảy ra trong quá khứ

Example:
– You couldn’t have been at the cinema yesterday. The cinema was closed all day yesterday.
– I could have lent you the money. Why didn’t you ask me?

6. SHOULD HAVE + PP : chắc có lẽ đã

OUGHT TO HAVE + PP :

– Sử dụng khi chúng ta cho rằng (dự đoán) một sự việc gì đó có lẽ đã xảy ra nhưng ta chưa biết được một cách chắc chắn.

Example:
– They should have bought it by now. (But I don’t know if they have bought it).
– I wonder if she passed her final exam this morning. She ought to have passed it easily. (But I don’t know if she passed it).

– Sử dụng để chi một sự việc mà ta cho rằng đáng lẽ đã xảy ra nhưng lại không xayr ra.

Example:
– They should have arrived by nơ, but they aren’t there yet.
– She ought to have passed her final exam easily. I was shocked that her failed.

Trên đây là chia sẻ về Cách sử dụng động từ khiếm khuyết (Modal verb) trong tiếng anh ( phần 3)Chúc các bạn luyện thi TOEIC tốt  nhé!

 

 
Leave a comment

Posted by on December 20, 2017 in Uncategorized

 

Cách sử dụng động từ khiếm khuyết (Modal verb) trong tiếng anh ( phần 2)

Với các bạn học Tiếng Anh nói chung và học TOEIC nói riêng,ngữ pháp luôn luôn là một trong những yếu tố quan trọng để làm nên thành công. Hôm nay Ms Hoa TOEIC sẽ chia sẻ với mọi người một trong những chủ điểm ngữ pháp cơ bản  cần nắm vững đó là : Cách sử dụng động từ khiếm khuyết (Modal verb) trong tiếng anh ( phần 2). Các bạn cùng theo dõi nhé :

Động từ khiếm khuyến (Modal verbs) là gì?Modal verb là những động từ khiếm khuyết bao gồm: will, would, can, could, may, might, shall, should và must. Những động từ khiếm khuyến này có thể dùng chung cho tất cả các ngôi và không chia theo thì. Các động từ theo sau động từ khiếm khuyết này được giữ khuyên thể.

2. MUST HAVE + PAST PARTICIPLE: Chắc chắn là đã….

CAN’T HAVE + PAST PARTICIPLE : chắc chắn là đã không…

Trường hợp này các bạn dùng để suy đoán một sự việc trong quá khứ.

Example:
– Those jackets you bought are very nice. They must have been expensive.
– You can’t have been at the cinema yesterday. The cinema was closed all day yesterday.

3. CAN’T: Chắc là không, chắc là chưa… dùng để suy đoán một sự việc chắn chắn không xảy ra.

Example:
– Long can’t be drive. He is 16 years old.
– I can’t understand this letter. Will you translate it for me?
– Sorry, I can’t stay any longer. I really must go home.

4. COULDN’T HAVE + PP = CAN’T HAVE +PP: Được dùng trong câu nghi vấn để nói về một việc gì đó đã diễn ra trong quá khứ.

Example:
– You couldn’t have been at the cinema yesterday. The cinema was closed all day yesterday.

Trên đây là chia sẻ về Cách sử dụng động từ khiếm khuyết (Modal verb) trong tiếng anh ( phần 2)Chúc các bạn luyện thi TOEIC tốt  nhé!

 
Leave a comment

Posted by on December 19, 2017 in Uncategorized

 

Cách sử dụng động từ khiếm khuyết (Modal verb) trong tiếng anh ( phần 1)

Với các bạn học Tiếng Anh nói chung và học TOEIC nói riêng,ngữ pháp luôn luôn là một trong những yếu tố quan trọng để làm nên thành công. Hôm nay Ms Hoa TOEIC sẽ chia sẻ với mọi người một trong những chủ điểm ngữ pháp cơ bản  cần nắm vững đó là : Cách sử dụng động từ khiếm khuyết (Modal verb) trong tiếng anh ( phần 1). Các bạn cùng theo dõi nhé :

Động từ khiếm khuyến (Modal verbs) là gì?Modal verb là những động từ khiếm khuyết bao gồm: will, would, can, could, may, might, shall, should và must. Những động từ khiếm khuyến này có thể dùng chung cho tất cả các ngôi và không chia theo thì. Các động từ theo sau động từ khiếm khuyết này được giữ khuyên thể.

1. MUST + VERB-infinitive

a. MUST (chắc chắn phải là): sử dụng trong trường hợp đưa ra một suy luận có tính đoán chắc chắn về một điều gì đó.

Example:
– It’s not very warm and you are not wearing a coat. You must be cold. (= I’m sure you are cold.)
– Mrs. Woods must know London very well. She has lived there all her life.(= I’m sure she knows London very well)

b. MUST được sử dụng để diễn tả một sự cần thiết hoặc bắt buộc trong hiện tại và tương lai.

Example:
– Don’t tell anybody what I said. You must keep it a secret.
– We haven’t got much time. We must hurry!

c. MUSTN’T được sử dụng để chỉ một sự cấm đoán.

Example:
– You must keep it a secret. You musn’t tell anybody else.

Trên đây là chia sẻ về Cách sử dụng động từ khiếm khuyết (Modal verb) trong tiếng anh ( phần 1)Chúc các bạn luyện thi TOEIC tốt  nhé!

 
Leave a comment

Posted by on December 19, 2017 in Uncategorized