RSS

Monthly Archives: December 2017

Cách sử dụng động từ khiếm khuyết (Modal verb) trong tiếng anh ( phần 4)

Với các bạn học Tiếng Anh nói chung và học TOEIC nói riêng,ngữ pháp luôn luôn là một trong những yếu tố quan trọng để làm nên thành công. Hôm nay Ms Hoa TOEIC sẽ chia sẻ với mọi người một trong những chủ điểm ngữ pháp cơ bản  cần nắm vững đó là : Cách sử dụng động từ khiếm khuyết (Modal verb) trong tiếng anh ( phần 4). Các bạn cùng theo dõi nhé :

Động từ khiếm khuyến (Modal verbs) là gì?Modal verb là những động từ khiếm khuyết bao gồm: will, would, can, could, may, might, shall, should và must. Những động từ khiếm khuyến này có thể dùng chung cho tất cả các ngôi và không chia theo thì. Các động từ theo sau động từ khiếm khuyết này được giữ khuyên thể.

7. MAY / MIGHT:

a. Dùng để diễn tả một điều gì đó có khả năng xảy ra hoặc có thể là thật ở hiện tại hoặc tương lai. (Trong trường hợp này MIGHT không phải là quá khứ của từ MAY)

Example:
– It may/might be my brother. (Đó có thể là chị tôi)
– I may/might buy new laptop next month. (Có thể tháng sau tôi sẽ mua một chiếc laptop mới).

** Khi dùng để dự đoán về khả năng một điều gì đó có thể xảy ra thì MAY hàm ý cơ hội xảy lơn hơn và chắc chắn hơn MIGHT.

b. Sử dụng trong lời xin phép với lối nói trang trọng

Example:
– May I go out? (Thưa cô cho em ra ngoài. Câu này chuyên sử dụng khi bạn muốn ra ngoài trong giờ học:D)
– May I open the door? (Tôi có thể mở cánh cửa được không?)
– I wonder if I might have a little more salad. (Liệu tôi có thể dùng thêm một ít salad không?)

c. MAY / MIGHT + BE + VEB-ing: Dùng để diễn đạt một điều gì đó đang xảy ra.

Example:
– They may/might be singing karaoke at home.

d. MAY / MIGHT + BEEN + VERB (past participle): Dùng để diễn đạt một điều gì đó có thể xảy ra trong quá khứ hoặc xảy ra trước một thời điểm trong tương lai.

Example:
– By the end of this week, I might have finished my homework.

e. MIGHT + HAVE + VERB (past participle): được sử dụng để nói về điều gì đó đã có thể xảy ra nhưng lại không xảy ra.

Example:
– It’s ten o’clock. They might have arrived now.

8. NEEDN’T : được dùng để diễn đạt sự không cần thiết ở hiện tại và tương lai.

Example:
– We needn’t have hurried. We got there far too early.
– You needn’t have worried. You can do it.

Trên đây là chia sẻ về Cách sử dụng động từ khiếm khuyết (Modal verb) trong tiếng anh ( phần 4)Chúc các bạn luyện thi TOEIC tốt  nhé!

 
Leave a comment

Posted by on December 20, 2017 in Uncategorized

 

Cách sử dụng động từ khiếm khuyết (Modal verb) trong tiếng anh ( phần 3)

Với các bạn học Tiếng Anh nói chung và học TOEIC nói riêng,ngữ pháp luôn luôn là một trong những yếu tố quan trọng để làm nên thành công. Hôm nay Ms Hoa TOEIC sẽ chia sẻ với mọi người một trong những chủ điểm ngữ pháp cơ bản  cần nắm vững đó là : Cách sử dụng động từ khiếm khuyết (Modal verb) trong tiếng anh ( phần 3). Các bạn cùng theo dõi nhé :

Động từ khiếm khuyến (Modal verbs) là gì?Modal verb là những động từ khiếm khuyết bao gồm: will, would, can, could, may, might, shall, should và must. Những động từ khiếm khuyến này có thể dùng chung cho tất cả các ngôi và không chia theo thì. Các động từ theo sau động từ khiếm khuyết này được giữ khuyên thể.

5. COULD HAVE + PP : có thể đã / có lẽ đã… để diễn tả sự việc có thể xảy ra trong quá khứ

Example:
– You couldn’t have been at the cinema yesterday. The cinema was closed all day yesterday.
– I could have lent you the money. Why didn’t you ask me?

6. SHOULD HAVE + PP : chắc có lẽ đã

OUGHT TO HAVE + PP :

– Sử dụng khi chúng ta cho rằng (dự đoán) một sự việc gì đó có lẽ đã xảy ra nhưng ta chưa biết được một cách chắc chắn.

Example:
– They should have bought it by now. (But I don’t know if they have bought it).
– I wonder if she passed her final exam this morning. She ought to have passed it easily. (But I don’t know if she passed it).

– Sử dụng để chi một sự việc mà ta cho rằng đáng lẽ đã xảy ra nhưng lại không xayr ra.

Example:
– They should have arrived by nơ, but they aren’t there yet.
– She ought to have passed her final exam easily. I was shocked that her failed.

Trên đây là chia sẻ về Cách sử dụng động từ khiếm khuyết (Modal verb) trong tiếng anh ( phần 3)Chúc các bạn luyện thi TOEIC tốt  nhé!

 

 
Leave a comment

Posted by on December 20, 2017 in Uncategorized

 

Cách sử dụng động từ khiếm khuyết (Modal verb) trong tiếng anh ( phần 2)

Với các bạn học Tiếng Anh nói chung và học TOEIC nói riêng,ngữ pháp luôn luôn là một trong những yếu tố quan trọng để làm nên thành công. Hôm nay Ms Hoa TOEIC sẽ chia sẻ với mọi người một trong những chủ điểm ngữ pháp cơ bản  cần nắm vững đó là : Cách sử dụng động từ khiếm khuyết (Modal verb) trong tiếng anh ( phần 2). Các bạn cùng theo dõi nhé :

Động từ khiếm khuyến (Modal verbs) là gì?Modal verb là những động từ khiếm khuyết bao gồm: will, would, can, could, may, might, shall, should và must. Những động từ khiếm khuyến này có thể dùng chung cho tất cả các ngôi và không chia theo thì. Các động từ theo sau động từ khiếm khuyết này được giữ khuyên thể.

2. MUST HAVE + PAST PARTICIPLE: Chắc chắn là đã….

CAN’T HAVE + PAST PARTICIPLE : chắc chắn là đã không…

Trường hợp này các bạn dùng để suy đoán một sự việc trong quá khứ.

Example:
– Those jackets you bought are very nice. They must have been expensive.
– You can’t have been at the cinema yesterday. The cinema was closed all day yesterday.

3. CAN’T: Chắc là không, chắc là chưa… dùng để suy đoán một sự việc chắn chắn không xảy ra.

Example:
– Long can’t be drive. He is 16 years old.
– I can’t understand this letter. Will you translate it for me?
– Sorry, I can’t stay any longer. I really must go home.

4. COULDN’T HAVE + PP = CAN’T HAVE +PP: Được dùng trong câu nghi vấn để nói về một việc gì đó đã diễn ra trong quá khứ.

Example:
– You couldn’t have been at the cinema yesterday. The cinema was closed all day yesterday.

Trên đây là chia sẻ về Cách sử dụng động từ khiếm khuyết (Modal verb) trong tiếng anh ( phần 2)Chúc các bạn luyện thi TOEIC tốt  nhé!

 
Leave a comment

Posted by on December 19, 2017 in Uncategorized

 

Cách sử dụng động từ khiếm khuyết (Modal verb) trong tiếng anh ( phần 1)

Với các bạn học Tiếng Anh nói chung và học TOEIC nói riêng,ngữ pháp luôn luôn là một trong những yếu tố quan trọng để làm nên thành công. Hôm nay Ms Hoa TOEIC sẽ chia sẻ với mọi người một trong những chủ điểm ngữ pháp cơ bản  cần nắm vững đó là : Cách sử dụng động từ khiếm khuyết (Modal verb) trong tiếng anh ( phần 1). Các bạn cùng theo dõi nhé :

Động từ khiếm khuyến (Modal verbs) là gì?Modal verb là những động từ khiếm khuyết bao gồm: will, would, can, could, may, might, shall, should và must. Những động từ khiếm khuyến này có thể dùng chung cho tất cả các ngôi và không chia theo thì. Các động từ theo sau động từ khiếm khuyết này được giữ khuyên thể.

1. MUST + VERB-infinitive

a. MUST (chắc chắn phải là): sử dụng trong trường hợp đưa ra một suy luận có tính đoán chắc chắn về một điều gì đó.

Example:
– It’s not very warm and you are not wearing a coat. You must be cold. (= I’m sure you are cold.)
– Mrs. Woods must know London very well. She has lived there all her life.(= I’m sure she knows London very well)

b. MUST được sử dụng để diễn tả một sự cần thiết hoặc bắt buộc trong hiện tại và tương lai.

Example:
– Don’t tell anybody what I said. You must keep it a secret.
– We haven’t got much time. We must hurry!

c. MUSTN’T được sử dụng để chỉ một sự cấm đoán.

Example:
– You must keep it a secret. You musn’t tell anybody else.

Trên đây là chia sẻ về Cách sử dụng động từ khiếm khuyết (Modal verb) trong tiếng anh ( phần 1)Chúc các bạn luyện thi TOEIC tốt  nhé!

 
Leave a comment

Posted by on December 19, 2017 in Uncategorized

 

Động từ khiếm khuyết ( phần 1)

Với các bạn học Tiếng Anh nói chung và học TOEIC nói riêng,ngữ pháp luôn luôn là một trong những yếu tố quan trọng để làm nên thành công. Hôm nay Ms Hoa TOEIC sẽ chia sẻ với mọi người một trong những chủ điểm ngữ pháp cơ bản  cần nắm vững đó là : Động từ khiếm khuyết ( phần 1) . Các bạn cùng theo dõi nhé :

Đó là những động từ ở bảng sau và mang những đặc điểm

present tense past tense
WillCan
MayShall
must (have to)
would (used to)could
mightshould (ought to) (had better)

(had to)

Không có tiểu từ “to” đằng trước.

 • Động từ nào đi sau nó phải bỏ “to”.
 • Không cần dùng với trợ động từ mà dùng với chính bản thân nó trong các dạng câu nghi vấn và câu phủ định.
 • Không bao giờ hai động từ khiếm khuyết đi cùng nhau, nếu có thì động từ thứ hai phải biến sang một dạng khác.
 • Trên đây là chia sẻ về  Động từ khiếm khuyết ( phần 1)  Chúc các bạn luyện thi TOEIC tốt  nhé!
 
Leave a comment

Posted by on December 18, 2017 in Uncategorized

 

Mệnh lệnh thức trong tiếng Anh

Với các bạn học Tiếng Anh nói chung và học TOEIC nói riêng,ngữ pháp luôn luôn là một trong những yếu tố quan trọng để làm nên thành công. Hôm nay Ms Hoa TOEIC sẽ chia sẻ với mọi người một trong những chủ điểm ngữ pháp cơ bản  cần nắm vững đó là : Mệnh lệnh thức trong tiếng Anh. Các bạn cùng theo dõi nhé :

Chia làm 2 loại: Trực tiếp và gián tiếp.

 • Mệnh lệnh thức trực tiếp

Close the door

Please don’t turn off the light.

 • Mệnh lệnh thức gián tiếp dùng với một số động từ to order/ ask/ say/ tell sb/ do/ not to do smt.

John asked Jill to turn off the light.

Please tell Jaime not to leave the room.

Chú ýlet’s khác let us

let’s go: mình đi nào

let us go: để chúng tôi đi đi

Câu hỏi có đuôi của let’s là shall we

Let’s go out for dinner, shall we

Trên đây là chia sẻ về Mệnh lệnh thức trong tiếng Anh. Chúc các bạn luyện thi TOEIC tốt  nhé!

 
Leave a comment

Posted by on December 17, 2017 in Uncategorized

 

Câu hỏi dạng phủ định (Negative questions)

Với các bạn học Tiếng Anh nói chung và học TOEIC nói riêng,ngữ pháp luôn luôn là một trong những yếu tố quan trọng để làm nên thành công. Hôm nay Ms Hoa TOEIC sẽ chia sẻ với mọi người một trong những chủ điểm ngữ pháp cơ bản  cần nắm vững đó là : Câu hỏi dạng phủ định (Negative questions). Các bạn cùng theo dõi nhé :

Dùng câu hỏi dạng phủ định có/không (negative yes/no question) 

Câu hỏi dạng phủ định có/không thường để diễn tả nỗi ngạc nhiên.

Haven’t you put those shelves up yet? (Anh chưa lắp mấy cái kệ lên sao? = tôi ngạc nhiên khi thấy anh chưa làm chuyện này.)
Don’t the children want the ice-cream? (Chẳng phải con nít mê kem sao = Tôi ngạc nhiên vì chúng không thích kem.)

Câu hỏi với can’t có thể là một câu than phiền hoặc lời yêu cầu không lịch sự
Can’t you sit down? You’re blocking my view. (Bà không ngồi xuống được sao? Bà đang chắn mất tầm nhìn của tôi.)

Ta cũng có thể dùng câu hỏi dạng phủ định có/không thay cho một câu tường thuật và câu hỏi đuôi (tag).
Aren’t you a friend of Harriets? (Cô chẳng phải là bạn của nhà Harriets sao? = You’re a friend of Harriets, aren’t you? Cô là bạn của gia đình Harriets, phải không?)

Câu trả lời có không (Yes/no answer) 

Câu trả lời yescó nghĩa là sự khẳng định này đúng, còn câu trả lời no có nghĩa là sự phủ định đúng.

Haven’t you repaired the car yet? – Yes, I did it yesterday. (Rồi)
Haven’t you repaired the car yet? – No, sorry. I haven’t had time. (Chưa)

Dùng câu hỏi wh ở dạng phủ định

Ta có thể dùng Why dont…? để đề nghị người ta làm chuyện gì đó.

Why don’t you put the shelves up now? – Well, all right.
Why don’t we sit on the balcony? – Good idea.

Ta có thể dùng Why didnt…? để chỉ trích

We’ll have to stand now. Why didn’t you book seats for us? (= You should have booked seats for us. Lẽ ra anh phải đặt ghế ngồi cho tụi mình chớ]

Ta cũng có thể dùng câu hỏi wh để hỏi thông tin.

Who hasn’t checked their baggage in? – Oh, I haven’t. Sorry. (Ai chưa ký gởi hành lý vậy?)
What don’t you understand? – This paragraph here. (Bạn không hiểu chỗ nào?)

Trên đây là chia sẻ về Câu hỏi dạng phủ định (Negative questions). Chúc các bạn luyện thi TOEIC tốt  nhé!

 
Leave a comment

Posted by on December 16, 2017 in Uncategorized

 

Lối nói phụ họa phủ định trong Tiếng Anh

Với các bạn học Tiếng Anh nói chung và học TOEIC nói riêng,ngữ pháp luôn luôn là một trong những yếu tố quan trọng để làm nên thành công. Hôm nay Ms Hoa TOEIC sẽ chia sẻ với mọi người một trong những chủ điểm ngữ pháp cơ bản  cần nắm vững đó là : Lối nói phụ họa phủ định trong Tiếng Anh . Các bạn cùng theo dõi nhé :

Lối nói phụ họa phủ định trong Tiếng Anh

 • Để phụ họa lại ý phủ định của người khác, tương đương với cấu trúc tiếng Việt cũng không.
 • Thành ngữ được sử dụng sẽ là either và neither. Nên nhớ rằng:

Negative verb + Either

Neither + positive verb

 • Sử dụng giống lối nói phụ họa khẳng định với 3 loại: to be, động từ thường và các động từ ở thì kép.
negative statement + and 

I didn’t see Mary this morning, and John didn’t either

I didn’t see Mary this morning, and neither did John.

Lưu ý: Các lối nói me too và me neither chỉ được dùng trong văn nói, tuyệt đối không được dùng trong văn viết.

Trên đây là chia sẻ về Lối nói phụ họa phủ định trong Tiếng Anh Chúc các bạn luyện thi TOEIC tốt  nhé!

 
Leave a comment

Posted by on December 16, 2017 in Uncategorized

 

Lối nói phụ họa khẳng định trong tiếng Anh

Với các bạn học Tiếng Anh nói chung và học TOEIC nói riêng,ngữ pháp luôn luôn là một trong những yếu tố quan trọng để làm nên thành công. Hôm nay Ms Hoa TOEIC sẽ chia sẻ với mọi người một trong những chủ điểm ngữ pháp cơ bản  cần nắm vững đó là : Lối nói phụ họa khẳng định . Các bạn cùng theo dõi nhé :

 • Là lối nói phụ họa lại ý khẳng định của người khác tương đương với cấu trúc tiếng Việt cũng thế.
 • Cấu trúc được dùng sẽ là so, too.
 • Động từ to be được phép dùng trực tiếp, động từ thường dùng với trợ động từ to do. Các động từ ở thì kép (Future, perfect, progressive) dùng với chính trợ động từ của nó.
affirmative statement (be) + and 

am happy, and you are too

am happy, and so are you.


S + auxiliary only + too

so + auxiliary only + S
affirmative statement + and + 

(compound verb)

They will work in the lab tomorrow, and you will too.

They will work in the lab tomorrow, and so will you.


S + do, does, or did + too

so + do, does, or did + S
affirmative statement + and + 

(compound verb)

Jane goes to that school, and my sister does too.

Jane goes to that school, and so does my sister.

Trên đây là chia sẻ về Lối nói phụ họa khẳng định. Chúc các bạn luyện thi TOEIC tốt  nhé!

 
Leave a comment

Posted by on December 15, 2017 in Uncategorized

 

Câu hỏi có đuôi trong tiếng Anh

Với các bạn học Tiếng Anh nói chung và học TOEIC nói riêng,ngữ pháp luôn luôn là một trong những yếu tố quan trọng để làm nên thành công. Hôm nay Ms Hoa TOEIC sẽ chia sẻ với mọi người một trong những chủ điểm ngữ pháp cơ bản  cần nắm vững đó là : Câu hỏi có đuôi trong tiếng Anh . Các bạn cùng theo dõi nhé :

Dưới đây là khái niệm, nguyên tắc, cấu tạo và các ví dụ cụ thể về câu hỏi đuôi

Khái niệm Câu hỏi đuôi (Tag question) trong tiếng anh

– Câu hỏi đuôi là một dạng câu hỏi rất thông dụng trong tiếng Anh. Mặc dù câu trả lời cũng giống như câu trả lời cho câu hỏi YES-NO, nhưng câu hỏi đuôi có sắc thái ý nghĩa riêng biệt.
– Câu hỏi đuôi được thành lập sau một câu nói khẳng định hoặc phủ định, được ngăn cách bằng dấu phẩy (,) vì vậy người đặt câu hỏi đã có thông tin về câu trả lời.. Tuy vậy, người hỏi chưa chắc điều mình hỏi có đúng hay ko hoặc họ chưa nắm rõ thông tin về vấn đề đó, lúc đó ta cần sử dụng Tag question.

I. Nguyên tắc chung khi lập câu hỏi đuôi:

+ Nếu câu nói trước dấu phẩy là câu phủ định, câu hỏi đuôi bắt buộc phải ở thể khẳng định.
+ Nếu câu nói trước dấu phẩy là câu khẳng định, câu hỏi đuôi bắt buộc phải ở thể phủ định.

II. Cấu tạo của Câu hỏi đuôi:

Câu hỏi đuôi đứng trước dấu phẩy (,), gồm trợ động từ tương ứng (có NOT hoặc ko NOT) và một đại từ nhân xưng tương ứng với chủ ngữ của câu nói trước dấu phẩy

* Ta lấy một vài Ví dụ đơn giản nhé:

-He is a singer, isn’t he?
-You’ll rich in the future, won’t you?

BÀI 1: CÁC DẠNG ĐẶC BIỆT CỦA CÂU HỎI ĐUÔI

– Let’s …., shall we ?
– I am…, aren’t I ? ( nhưng nếu là : I am not … thì lại dùng : am I ? )
– One…,… you/one?
– Câu mệnh lệnh ( không có chủ từ ) ——-> Will you ?
Vd: Don’t take it, will you ? ( mệnh lệnh, dù có not hay không cũng dùng will you )
– Câu đầu là I wish … -> may I?
– Câu đầu có must:
Must có nhiều cách dùng cho nên tùy theo cách dùng mà sẽ có câu hỏi đuôi khác nhau
+ Must chỉ sự cần thiết: => dùng needn’t
Ví dụ:
They must study hard, needn’t they?
+ Must chỉ sự cấm đoán: => dùng must
Ví dụ:
You mustn’t come late, must you ?
+ Must chỉ sự dự đoán ở hiện tại: => dựa vào động từ theo sau must
Ví dụ:
He must be a very intelligent student, isn’t he? ( anh ta ắt hẳn là 1 học sinh rất thông minh, phải không ?)
+ Must chỉ sự dự đoán ở quá khứ ( trong công thức must +have+ p.p) : => dùng [ ] là have/has
Ví dụ:
You must have stolen my bike, haven’t you? ( bạn chắc hẵn là đã lấy cắp xe của tôi, phải không?)
(còn tiếp…)

Trên đây là chia sẻ về Câu hỏi có đuôi trong tiếng Anh . Chúc các bạn luyện thi TOEIC tốt  nhé!

 
Leave a comment

Posted by on December 14, 2017 in Uncategorized