RSS

Cách sử dụng các động từ khiếm khuyết để diễn đạt các trạng thái ở hiện tại

10 Jan

Với các bạn học Tiếng Anh nói chung và học TOEIC nói riêng,ngữ pháp luôn luôn là một trong những yếu tố quan trọng để làm nên thành công. Hôm nay Ms Hoa TOEIC sẽ chia sẻ với mọi người một trong những chủ điểm ngữ pháp cơ bản  cần nắm vững đó là : Cách sử dụng các động từ khiếm khuyết để diễn đạt các trạng thái ở hiện tại. Các bạn cùng theo dõi nhé:

 1. Could, May, Might + Verb in simple form = Có lẽ, có thể.

 • Chỉ khả năng có thể xảy ra ở hiện tại nhưng người nói không dám chắc. (Cả 3 động từ đều có giá trị như nhau).

It might rain tomorrow.

  1. Should + Verb in simple form

 • Nên : diễn đạt một lời khuyên, sự gợi ý, sự bắt buộc nhưng không mạnh lắm.
 • Có khi, có lẽ : Diễn đạt người nói mong muốn điều đó sẽ xảy ra. (Expect)
 • Các thành ngữ had better, ought to, be supposed to đều mang nghĩa tương đương với should với điều kiện động từ to be trong thành ngữ be supposed to phải chia ở thì hiện tại.

John ought to study tonight.

John is supposed to study tonight.

Lưu ý: Thành ngữ be supposed to ngoài ra còn mang nghĩa: qui định phải, bắt buộc phải.

We are supposed to have a science test this afternoon, but it was postponed because the teacher had to attend a conference.

  1. Must + Verb in simple form

 • Phải: mang nghĩa bắt buộc rất mạnh.

George must call his insurance agent today.

 • Hẳn là: chỉ sự suy luận logic dựa trên những hiện tượng có thật ở hiện tại.

John’s lights are out. He must be asleep.

 • Người ta dùng have to thay cho must trong các trường hợp sau
 • Quá khứ = had to.

Mrs.Kinsey had to pass an examination before she could practice law.

 • Tương lai = will have to.

We will have to take an exam next week.

 • Hiện tại: Have to được dùng thay cho must để hỏi xem bản thân mình bắt buộc phải làm gì hoặc để diễn đạt sự bắt buộc do khách quan đem lại. Giảm nhẹ tính bắt buộc của must.

Guest: Do I have to leave a deposit.

Receptionist: No, you needn’t. But you have to leave your I.D card number written down in this register. I’m sorry but that’s the way it is.

Lưu ý: Have got to + Verb = must 

He has got to go to the office tonight. (Thường dùng nhiều trong văn nói).

và thường xuyên dùng cho những hành động đơn lẻ, tách biệt.

I have to work everyday except Sunday. But I don’t have got to work a full day on Saturday. 

Trên đây là chia sẻ về Cách sử dụng các động từ khiếm khuyết để diễn đạt các trạng thái ở hiện tại. Chúc các bạn luyện thi TOEIC tốt  nhé!

 
Leave a comment

Posted by on January 10, 2018 in Uncategorized

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: